Zásady ochrany osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Ako dotknutá osoba svojim podpisom udeľujem poskytovateľovi beep.service s.r.o. a beep.world s.r.o., obe so sídlom Cintorínska 22, 81108 Bratislava (ďalej len: „poskytovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov formou získavania, vyhotovovania, zhromažďovania, uchovávania, zhrávania na dátové nosiče osobných údajov a zverejňovania na webovom sídle a sociálnych sieťach prevádzkovateľa, v informačnom systéme, v interných priestoroch pre účel propagácie dotknutej osoby a poskytovateľa v informačnom systéme, na jeho webovom sídle, profiloch na sociálnych sieťach ako aj voči tretím stranám, so zámerom budovať jeho dobré meno, a to prostredníctvom zverejňovania fotografií a informácií o spoločnosti, zverejňovania fotografi z organizovaných podujatí a aktivít poskytovateľa, a to v rozsahu:

 • čierno biela alebo farebná fotografia videozáznam (obrazový a/alebo
 • zvukový záznam fyzickej osoby) informácie: meno, priezvisko, email,
 • telefón, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 2 rokov po naplnení účelu spracúvania, resp. 30 dní po mojom odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

 • moje osobné údaje budú poskytované príjemcom,
 • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané,
 • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 
 • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Ďalej beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa uskutočňuje.
 • Beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • emailovou žiadosťou zaslanou na adresu: dr.martin@beep.sk
 • telefonicky +421 911 627 320 alebo
 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo našu zodpovednú osobu prostredníctvom emailu na emailovú adresu: dr.martin@beep.sk.

MY komunikujeme ViAC

prijímanie hovorov v zastúpení
 
pridaná hodnota Vášho biznisu
 

ViAC času!

delegujte na nás intenzívne drobné opakované komunikácie

 

ViAC peňazí!

venujte sa tomu čo tvorí pridanú hodnotu Vášho produktu

 

ViAC pridanej hodnoty!

analyzujeme časové rezervy a potenciál Vášho rastu

Prihláška člena komunity BEEP networking

  - prečítal som si Obchodné podmienky a súhlasím

  Loading...