Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok-podmienky používania elektronického nákupu vstupeniek a registrácie účastníkov podujatí BEEP prostredníctvom webovej stránky www.beep.world

Prevádzkovateľ: beep.service s.r.o., Cintorínska 22, 81108 Bratislava, IČO:36738433, DIČ:2022318100, IČ DPH: SK2022318100, a beep.world s.r.o., Cintorínska 22, 81108 Bratislava, IČO: 52261417, DIČ:2024166375, dr.martin@beep.sk, +421 2 212 91 333, www.beep.world

1. Používateľ môže prostredníctvom webovej stránky www.beep.world (ďalej len WEB) uskutočniť nákup vstupenky (pod pojmom vstupenka sa v tomto Reklamačnom poriadku myslí zároveň aj väčší počet vstupeniek ako jedna) na podujatia predovšetkým spoločenského charakteru, ktorých opis je uvedený v popise podujatia, prípadne širší popis je uvedený v Podmienkach poskytovania služby BEEP uverejnených na WEBe.
2. Nákup vstupenky prostredníctvom WEBu môže používateľ uskutočniť po uvedení požadovaných registračných údajov do elektronického, nákupného formulára na WEBe, po oboznámení sa a vyjadrení súhlasu s Podmienkami poskytovania služby, Podmienkami ochrany osobných údajov.
3. Používateľ je pri nákupe povinný uviesť, resp. vložiť platnú emailovú adresu, na ktorú mu bude vstupenka odoslaná
4. Cena vstupenky uvedená na WEBe pri podujatí, obsahuje všetky poplatky uvedené v popise podujatia na WEBe a to vrátane prípadných transakčných.
5. Voľbou, kliknutím na tlačítko „KÚPIŤ“ v procese nákupu vstupenky potvrdzuje Používateľ údaje a skutočnosti vyplnené do elektronického nákupného formulára a je automaticky presmerovaný na platobnú bránu spoločnosti ČSOB, a.s., prostredníctvom ktorej dokončí nákup vstupenky,
6. Samotná úhrada kúpnej ceny vstupenky sa uskutočňuje prostredníctvom platobného mechanizmu, postupom a za podmienok spoločnosti ČSOB, a.s., vyplnením požadovaných údajov a kliknutím na tlačítko „ZAPLATIŤ“, čím Používateľ dokončí nákup vstupenky.
7. Nákup vstupenky je úspešne uskutočnený úspešným vykonaním úhrady kúpnej ceny vstupeniek, t.j. úspešným priebehom platobnej transakcie prostredníctvom platobného mechanizmu a pripísaním kúpnej ceny vstupenky na účet Prevádzkovateľa. V prípade akýchkoľvek komplikácií s úspešným uskutočnením nákupu vstupenky je potrebné kontaktovať Prevádzkovateľa, a to na e-mailovej adrese dr.martin@beep.sk.
8. O úspešnom uskutočnení nákupu vstupenky je Používateľ bezodkladne informovaný a Prevádzkovateľ následne bezodkladne zabezpečí elektronické odoslanie a/alebo sprístupnenie zakúpenej vstupenky Používateľovi.
9. Po úspešnom uskutočnení nákupu vstupenky je zakúpená vstupenka zaslaná Používateľovi prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú Používateľ WEBu pri jej nákupe uviedol a to bezodkladne po úspešnom uskutočnení jej nákupu. Vstupenku je možné vytlačiť na biely kancelársky hárok A4 alebo ju zachovať v elektronickej podobe. Pre akceptovanie vstupenky je potrebné, aby sa ňou Používateľ v čase vstupu na podujatie dokázal preukázať, pričom musí obsahovať minimálne:
– názov podujatia, dátum a miesto konania a kúpnu cenu vstupenky
– údaje Prevádzkovateľa podujatia.
10. Ak sa po uskutočnení nákupu vstupenky uskutoční zmena údaja o podujatí, ktorá bude spočívať:
a) v zmene miesta konania; alebo
b) v zmene termínu konania podujatia; alebo
c) v zmene obsahu podujatia; alebo
d) v zrušení podujatia;
má Používateľ, ktorý uskutočnil nákup vstupenky cez WEB, pred uskutočnením takejto zmeny údaja o podujatí (ktorejkoľvek zmeny podľa písmena a) až d) vyššie) oprávnenie (nie však povinnosť) na odstúpenie od zmluvy s Prevádzkovateľom, ktorá vznikla nákupom vstupenky a na vrátenie plnej kúpnej ceny vstupenky, ktorú uhradil a jej úhrada bola pripísaná na účet Prevádzkovateľa.
11. Prevádzkovateľ je povinný zmenu údajov uvedených v bode 10. týchto Reklamačných podmienok oznámiť dotknutým osobám, ktoré si zakúpili vstupenku v čo možno najkratšom možnom čase, avšak najneskôr do 3 dní od zistenia zmeny.
12. Používateľ, ktorý uskutočnil nákup vstupenky pred uskutočnením zmeny údaja o predstavení podľa bodu 10. písmena a) až d) týchto Reklamačných podmienok, môže oprávnenie na odstúpenie od zmluvy a vrátenie plnej kúpnej ceny vstupenky uplatniť do 48 hodín od zaslania elektronického oznámenia, prostredníctvom emailu, ktorý uviedol Používateľ pri nákupe vstupenky, o takejto zmene Prevádzkovateľom. Používateľ vykoná uplatnenie tohto oprávnenia doručeným odstúpenia od zmluvy na e-mailovú adresu dr.martin@beep.sk.Po uplynutí tejto lehoty 48 hodín oprávnenie na odstúpenie od zmluvy a vrátenie plnej kúpnej ceny vstupenky zaniká. E-mail Používateľa obsahujúci uplatnenie oprávnenia na odstúpenie od zmluvy a vrátenie plnej kúpnej ceny vstupenky musí okrem iného obsahovať:
Identifikačné údaje Používateľa uvedené pri nákupe vstupenky, ktorý oprávnenie uplatňuje najmä e-mailovú adresu, na ktorú vstupenku zakúpil.
Kontaktný e-mail pre riešenie Reklamácie ak sa nezhoduje s pôvodným, uvedeným pri nákupe vstupenky.
Identifikačné údaje vstupenky voči ktorej oprávnenie na odstúpenie od zmluvy uplatňuje, najmä údaje o podujatí uvedené v bode 10. a) až d).
13. Používateľ, ktorému bola vrátená kúpna cena vstupenky nie je oprávnený využiť žiadnu zo vstupeniek a to akýmkoľvek spôsobom bez obmedzenia (najmä, avšak nielen, účasťou, predajom, darovaním alebo akýmkoľvek iným prevodom vstupenky akejkoľvek tretej osobe a pod.). Akékoľvek neoprávnené nakladanie s vstupenkou zakladá zodpovednosť a práva z porušenia príslušných právnych predpisov, najmä občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka, trestného zákona, zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a ďalších príslušných predpisov. Dôsledkom takéhoto konania môže byť okrem iného povinnosť nahradiť škodu, ako aj trestnoprávny postih.
14. Používateľ ako kupujúci berie na vedomie a bez výhrad akceptuje, že odstúpenie od zmluvy, ktorá vznikla nákupom vstupenky na podujatie cez WEB, z iného dôvodu ako z dôvodu výslovne uvedeného v bode 10. týchto Reklamačných podmienok, nie je možné.
15. Používateľ ako kupujúci berie na vedomie a bez výhrad akceptuje, že zakúpením vstupenky sa stáva jediným výhradným vlastníkom vstupenky, ktorej práva na vstup získava len výhradne Používateľ s údajmi uvedenými pri kúpe vstupenky. Vstupenku a jej účinky nie je možné previesť na inú osobu predajom, prevodom, darovaním a ani akýmkoľvek iným spôsobom previesť na akúkoľvek tretiu osobu. Akékoľvek neoprávnené nakladanie so vstupenkou zakladá zodpovednosť a práva z porušenia príslušných právnych predpisov, najmä občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka, trestného zákona, zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a ďalších príslušných predpisov. Dôsledkom takéhoto konania môže byť okrem iného povinnosť nahradiť škodu, ako aj trestnoprávny postih.
V Bratislave, dňa 01.01.2020

MY komunikujeme ViAC

prijímanie hovorov v zastúpení
 
pridaná hodnota Vášho biznisu
 

ViAC času!

delegujte na nás intenzívne drobné opakované komunikácie

 

ViAC peňazí!

venujte sa tomu čo tvorí pridanú hodnotu Vášho produktu

 

ViAC pridanej hodnoty!

analyzujeme časové rezervy a potenciál Vášho rastu

Prihláška člena komunity BEEP networking

    - prečítal som si Obchodné podmienky a súhlasím

    Loading...