Obchodné podmienky

Verzia 20240101

Obchodné podmienky Business Exchange Event Point ~ beep events

Vyhlásenie účastníka stretnutia Členov klubov BEEP ~ komunity podnikateľov beep events

Preambula

Poskytovateľ, spoločnosť beep.service s.r.o. a beep.world s.r.o. so sídlom Cintorínska 22, 81108 Bratislava, vystupujúci pod názvami BEEP networking alebo beep events, (ďalej len BEEP) ako tvorca podmienok a systému vytvárania vzťahov medzi fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami za účelom rozvoja spolupráce a obchodnej činnosti zúčastnených strán vytvára skupiny, kluby, komunity, ktoré sa združujú na základe členstva. Pre tieto zoskupenia (ďalej len Členov) Členov a účastníkov (nečlenov) stretnutí Členov (ďalej len Účastník) poskytuje služby, organizovania podujatí za účelom stretávania sa s podnikateľmi, podnikavcami fyzicky alebo v prostredí internetu, online, prostredníctvo elektronických komunikačných prostriedkov. Záujemcovia o účasť a využívanie služieb BEEP splnením podmienok uvedených v tomto Vyhlásení a súhlasom s týmto Vyhlásením získavajú oprávnenie na účasť na podujaBEEP. Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.

Výklad pojmov

Člen – podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba).

Členstvo vzniká: právoplatným uzatvorením Zmluvy alebo vyjadrením súhlasu s týmto Vyhlásením (ďalej Podmienkami), po overení a vyjadrení súhlasu poskytovateľa a splnením záväzkov vyplývajúcich z Podmienok t.j. prijatím úhrady členského poplatku.

Klub Členov, členský klub, komunita členov – základný organizačný útvar, jednotka, základné zoskupenie členov, zvyčajne organizované geograficky. Spoločenské prostredie podujatí vytvára podmienky a priestor pre realizáciu poskytovania vzájomnej podpory a realizácie spoločných činností.

Kritériá pre prijatie člena a zachovanie členstva – povesť, pozitívne hospodárske výsledky, schopnosť vytvárať a udržiavať existujúce vzťahy B2B. Uchádzač o členstvo nie je priama konkurencia s iným členom klubu t.j. dvaja členovia si nesmú konkurovať vo svojich prevažujúcich činnostiach, produktoch. Člen dodržiava, neporušuje Podmienky.

Kritériá pre pozvanie Účastníka stretnutia členov klubu – povesť, pozitívne hospodárske výsledky, schopnosť vytvárať a udržiavať existujúce vzťahy B2B. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť účastníkovi počet účastí na podujatiach na 2 v priebehu 12 mesiacov. Výnimkou môže byť vyjadrenie súhlasu s Podmienkami do času prijatia úhrady členského poplatku.

Stretnutia členov na podujatiach sa konajú spravidla každých 14 dní okrem štátnych sviatkov, v zmysle kalendára stretnutí vydaného poskytovateľom. Účasť na stretnutiach je pre členov povinná minimálne 1x do mesiaca. Stretnutie môže mať aj povahu digitálnu, v ktorom prebieha prostredníctvom audiovizuálneho prenosu prostriedkami IT, internetom resp. online.

Účastník na podujatiach, stretnutiach členov klubov, komunity neprezentuje činnosti, produkty, ktoré sú konkurenčné niektorému z členov. Účastník je pri splnení podmienok uvedených v tomto Vyhlásení oprávnený zotrvať na stretnutí klubu, využívať systém, podmienky, priestory určené k stretnutiu a konzumovať ponúkané občerstvenie.

Účastník – podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba) pozvaný niektorým z členov na stretnutie klubu. Účastník je povinný zaregistrovať sa, vyjadriť súhlas s podmienkami uvedenými v tomto Vyhlásení a uhradiť Účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok – je poplatok za jednorázové využitie systému podpory, vytváraných podmienok pre vzťahy medzi fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami za účelom rozvoja spolupráce a obchodnej činnosti zúčastnených strán, za užívanie priestorov určených k stretnutiu, pomôcok a podporných technických prostriedkov a konzumáciu občerstvenia. Jeho úhrada vopred sa realizuje elektronickou formou, prostredníctvom web stránky alebo web portálu. Poskytovateľ k úhrade vystaví doklad v súlade s platnými účtovnými a daňovými predpismi. Poskytovateľ je oprávnený vydávať a distribuovať účtovné doklady potvrdzujúce úhradu v elektronickej forme. Účastník má nárok na vrátenie poplatku v prípade neuskutočnenia sa podujatia z dôvodov na strane Poskytovateľa. Účastník nemá nárok na vrátenie poplatku v prípade neúčasti na podujatí z dôvodov na strane Účastníka.

Technické podmienky audiovizuálneho prenosu

 • K pripojeniu sa tzv. online prenosu je nevyhnutné, aby účastník mal funkčné internetové pripojenie s dostatočnou stabilitou, rýchlosťou a kvalitou.
 • Na prenos je možné používať notebook, PC, tablet, mobil prípadne iné obdobné zariadenie, prostriedky IT, ktoré umožňujú funkcie internetového prehliadača a zobrazovanie.
 • V prípade použitia mobilných zariadení ako tablet, mobilný telefón je podmienkou otestovaná aplikácia alebo prehliadač umožňujúci funkcie konferenčných hovorov a online stretnutí, ktoré Poskytovateľ v čase podujatia využíva.
 • Účastník si pred začatím podujatia musí overiť či má funkčné: mikrofón, reproduktor a kameru.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu dodávateľa aplikácie, platformy na online stretnutia.

Platobné podmienky, poplatky, zľavy, benefity.

Ceny sú uvedené s DPH.

Poplatky za účasť na podujatí sú splatné pred začatím podujatia. Za uhradené sa považujú pripísaním na účet poskytovateľa. Účastnícky poplatok za jedno podujatie sa uhrádza jednorázovo. Jeho výšku poskytovateľ stanovuje od 1.1.2024 pre osobné stretnutia:

 • na raňajkách pre podnikateľov business&breakfast 30€,
 • pre online stretnutia dev&inspiring 15€,
 • pre kulinársku edukačnú, degustačnú šou Chrumkavé epizódy na hrášku gastro&health 50€,
 • na stretnutí priaznivcov golfu a krásy golf&beauty 100€,
 • pri vzdelávacom formáte podporujúcom rozvoj edu&grow 20€,
 • a pri osobnostnom rozvojovom a motivačnom formáte mind&motivation 20€.

Pričom Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, úpravu.

 • Poskytovateľ môže poskytnúť účastníkovi zľavu 50% pri nákupe dvoch účastníckych poplatkov vopred súčasne.
 • Poskytovateľ môže poskytnúť účastníkovi zľavu 50% pri sprostredkovaní nákupu účastníckeho poplatku sprostredkovateľovi, ak ho účastník pri nákupe uvedie.
 • Poskytovateľ môže poskytnutie zľavy uplatniť aj poskytnutím účasti na inom podujatí znížením alebo nepožadovaním účastníckeho poplatku.
 • Poskytovateľ poskytuje zľavu 50% každému členovi, ktorý uhradil členský poplatok. V prípade omeškania úhrady je poskytovateľ oprávnený neposkytnúť túto zľavu a požadovať úhradu plného účastníckeho poplatku pred začatím podujatia a neposkytovať službu.

Členský poplatok na obdobie 12 mesiacov je:

 1. v prípade jednorázovej úhrady splatnej ku dňu začatia poskytovania služby 800€,
 2. v prípade dvoch úhrad, prvej splatnej ku dňu začatia poskytovania služby a druhej splatnej k 3. kalendárnemu mesiacu odo dňa začatia poskytovania služby 2 x 410€,
 3. v prípade troch úhrad, prvej splatnej ku dňu začatia poskytovania služby a 2. a 3. splatnej k 2. a 4. kalendárnemu mesiacu odo dňa začatia poskytovania služby 1 x 410€ + 2 x 210€,

Obdobie 12 mesiacov je v prípade prvého ročného členstva tzv. kĺzavé obdobie a končí uplynutím 12 mesiacov od začiatku členstva. V prípade následného členstva je obdobie 12 mesiacov zhodné s kalendárnym rokom, pričom január nasledujúceho roku je súčasťou obdobia členstva t.j. 12+1mesiac.

 1. AKTIVITA – zľava poskytovaná za aktívny prístup člena

Poskytovateľ môže poskytnúť zľavu pre člena 100€ pri sprostredkovaní nákupu členského poplatku ak ho nový člen pri nákupe uvedie.

 1. LOJALITA – zľava za dlhoročné partnerské budovanie dôvery

Poskytovateľ môže poskytnúť zľavu pre člena 100€ pri opätovnom poskytovaní členstva v období presahujúcom 12 mesiacov a to za každých 12 mesiacov platného členstva až do výšky 400€.

 1. MOBILITA – zľava na podporu členstva zo vzdialených miest

Poskytovateľ môže poskytnúť zľavu pre člena, ktorý má sídlo mimo Slovenskej republiky alebo vo vzdialenosti viac ako 50km od miest, kde Poskytovateľ organizuje osobné podujatia BEEP, vo výške 500€ pre ONLINE formu členstva, ktorá zahŕňa 12 rozvojových podujatí online formou dev&inspiring a 4 podujatia osobnou formou, bez nároku na členskú prezentáciu s plným prístupom do členskej zóny na web stránke Poskytovateľa určenej pre Členov, na zľavnené členské vstupné na podujatia BEEP.

 1. Čestné členstvoPoskytovateľ môže ponúknuť členovi, ktorý sa výrazným spôsobom podieľal na rozvoji BEEP bezplatné členstvo.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zamietnutie zľavy a to najmä v prípadoch úhrady poplatku v omeškaní alebo náhrady poplatku „bártrom“. Možnosť uplatnenia zliav je časovo ohraničená na maximálne 12 mesiacov od momentu vzniku a počas platného členstva.

Členský poplatok obsahuje:

 • súčet zliav na účastnícke poplatky na všetky podujatia BEEP,
 • dve osobné konzultácie s Poskytovateľom na tému rozvoja podniku, podnikania, podnikateľa v okruhoch produkt, propagácia, predaj (2 x 1h),
 • priebežnú konzultačnú podporu pri využívaní nástrojov networkingu, ústneho marketingu a priameho predaja, najmä foriem rozširovania a budovania obchodných kontaktov a príležitostí (rozvojový meeting komunity 2h/ štvrťrok),
 • prístup do členskej zóny s priebežne aktualizovanými údajmi o:
  • aktuálnych členoch,
  • účastníkoch každého podujatia jednotlivo,
  • členských benefitoch, zľavách,
  • online podujatiach (video archív),
  • iné komunitu podporujúce informácie,
 • priebežnú podporu pri využívaní nástrojov odporúčacieho marketingu v prezenčnej a online forme,
 • integráciu do skupín a prepojenie s členskou základňou v prostredí sociálnych sietí a digitálnych nástrojov ako LinkedIn, Facebook, Instagram, WhatsUp, Telegram, Messenger a Youtube,
 • podporu pri využívaní nástrojov online propagácie, najmä organického rastu.

 

Poskytovateľ má nárok na okamžitú plnú úhradu celého členského poplatku v prípade omeškania úhrady alebo akéhokoľvek ukončenia využívania služby po dobu viac ako mesiac alebo ukončenia zmluvného vzťahu zo strany člena. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu poplatkov.

Osobné údaje

 1. Účastník súhlasom s Podmienkami udeľuje Poskytovateľovi svoj výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), ktoré sú alebo budú v priebehu trvania účinnosti Podmienok poskytnuté Poskytovateľovi (vrátane osobných údajov Účastníka), a to k účelom, v rozsahu a podľa ďalších podmienok uvedených v Podmienkach.
 2. Účastník udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov pre účely plnenia predmetu Podmienok, výkonu práva a povinnosti Podmienok, ochrany zdravia a majetku Poskytovateľa a tretích osôb, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti a evidencie prípadných pohľadávok voči Účastníkovi. Rozsah osobných údajov Účastníka je nasledovný: meno, priezvisko, telefonický kontakt, email, názov podniku, predmet činnosti, audiovizuálne záznamy, Účastníka.
 3. Účastník udeľuje súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov dobrovoľne, na vopred neurčený čas, najmenej však na dobu nasledujúcich 2 (dvoch) rokov odo dňa poslednej účasti na podujatiach, stretnutiach členov BEEP.
 4. Účastník dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby Poskytovateľ poveril spracúvaním osobných údajov Účastníka tretiu osobu (sprostredkovateľa), aby táto spracúvala jeho osobné údaje. Účastník dáva Poskytovateľovi súhlas k tomu, aby jeho osobné údaje sprístupnil účtovným, daňovým a právnym poradcom Poskytovateľa.
 5. Súhlasom s Podmienkami Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkové priestory, priestory používané pre podujatia, stretnutia členov, prostriedky na elektronickú audiovizuálnu komunikáciu Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľa môžu byť monitorované pre účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku a zdravia, pričom berie na vedomie a súhlasí s tým, že na takto vykonaných vizuálnych (či audiovizuálnych) záznamoch môže byť zaznamenaná jeho osoba a to aj pre prípady realizácie služby, ktorá je predmetom poskytovania Poskytovateľom, a že tieto záznamy môžu byť uchovávané Poskytovateľom po dobu dobu nasledujúcich 2 (dvoch) rokov odo dňa ich vyhotovenia.
 6. Súhlasom s Podmienkami Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že jeho telefonická, emailová, elektronická komunikácia s Poskytovateľom môže byť nahrávaná a uchovávaná po dobu určenú Poskytovateľom bez časového obmedzenia.

Povinnosť mlčanlivosti

Účastník sa zaväzuje bez časového obmedzenia, zachovávať mlčanlivosť o všetkých nasledujúcich skutočnostiach a údajoch týkajúcich sa Poskytovateľa:

  1. predmete a systéme Podpory a všetkých skutočnostiach súvisiacich s organizáciou, Členmi, Účastníkmi, Klubmi, Komunitou, Podujatiami, Stretnutiami, Vyhlásením, Zmluvou, Podmienkami a pod.,
  2. hospodárskej, technickej, finančnej, účtovnej, obchodnej, marketingovej či inej povahy,
  3. strategických plánoch a spôsobu prevádzky,
  4. stavu, rozsahu, povahe a jednotlivých položkách majetku,
  5. zákazníkoch a klientoch, resp. o subjektoch, ktorým Poskytovateľ poskytuje svoje služby, produkty, a to vrátane ich osobných údajov, čo zároveň platí na zákazníkov, klientov a subjekty iných Členov či Účastníkov,
  6. zmluvných vzťahoch Poskytovateľa s tretími osobami, čo zároveň platí na zmluvné vzťahy iných Členov či Účastníkov.

(spolu ďalej len „Dôverné informácie“)

 1. Účastník sa zaväzuje bez časového obmedzenia, že Dôverné informácie nesprístupní tretím osobám, a že Dôverné informácie nevyužije k svojmu prospechu alebo k prospechu tretích osôb.
 2. Účastník je povinný Poskytovateľovi vrátiť všetky dokumenty, listiny, veci a nosiče, ktoré obsahujú Dôverné informácie, a to okamžite a kedykoľvek, ak o to bude požiadaný Poskytovateľom; to isté platí aj voči Dôverným informáciám uloženým v elektronickej podobe na nosičoch (počítač, CD, DVD, USB, server a pod.), ktoré je Účastník povinný nenávratne vymazať okamžite a kedykoľvek ak o to bude Poskytovateľ žiadať.
 3. Účastník je povinný na svoje náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť všetky opatrenia (technické, bezpečnostné, materiálne, personálne, a pod.) potrebné k tomu, aby Dôverné informácie, ktoré budú Účastníkovi sprístupnené v súvislosti s účasťou na stretnutí členov klubov, neboli sprístupnené tretím osobám; tieto opatrenia je Účastník povinný uskutočniť aj voči Dôverným informáciám uloženým v elektronickej podobe na jeho nosičoch informácií, vrátane príslušného fire-wallu, antivírovej ochrany, a pod.)

Konkurenčná činnosť

 1. Účastník je oprávnený poskytovať konkurenčné činnosti pre tretie osoby za predpokladu, že pred začatím výkonu takýchto konkurenčných činností v prospech tretej osoby oznámi túto skutočnosť písomne Poskytovateľovi, kde identifikuje osobu, v prospech ktorej hodlá konkurenčnú činnosť vykonávať, stručný popis zamýšľanej činnosti, predpokladaný dátum jej zahájenia a dĺžku trvania. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zakázať Účastníkovi výkon konkurenčných činností pre tretie osoby, a to najmä v prípadoch, ak má odôvodnenú obavu, že by tým mohlo dôjsť k zníženiu kvality poskytovanej služby Poskytovateľa v prospech Členov a Účastníkov, ak by to mohlo mať negatívne následky na hospodársku a obchodnú činnosť Poskytovateľa alebo ak Účastník porušil ustanovenia Podmienok.
 2. V prípade porušenia ustanovení o Konkurenčnej činnosti uvedených v Podmienkach je Poskytovateľ oprávnený požadovať náhradu škody alebo sankciu v hodnote 10000€ za každé porušenie jednotlivo.

Autorské práva

 1. Súhlasom s Podmienkami Účastník udeľuje Poskytovateľovi v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) výslovný a bezpodmienečný súhlas na použitie každého a všetkých plnení, výstupov a prejavov (vrátane ich výsledkov – napr. materiály, dokumenty, obrazové a textové výstupy v listinnej, elektronickej či inej podobe), ktoré poskytne na základe alebo v súvislosti s poskytnutím službieb BEEP a ktoré budú mať povahu diela v zmysle Autorského zákona, príp. iného prejavu chráneného Autorským zákonom (ďalej len „Diela“).
 2. Poskytovateľ je na základe bodu 1. tohto článku Autorské práva, oprávnený v plnom rozsahu Diela vrátane akýchkoľvek ich súčastí a zložiek používať spôsobom podľa vlastného uváženia, všetkými známymi spôsobmi ich použitia bez obmedzenia v najširšom možnom rozsahu prípustnom legislatívou Slovenskej republiky, najmä Autorským zákonom. Účastník súčasne udeľuje Poskytovateľovi súhlasom s Podmienkami súhlas na zmeny a úpravy Diel v zmysle Autorského zákona.
 3. Všetky súhlasy udelené Účastníkom sa udeľujú ako výhradné (výhradná licencia) a bez akéhokoľvek vecného, časového a územného obmedzenia. Poskytovateľ je oprávnený akýkoľvek súhlas udelený odplatne alebo bezodplatne postúpiť na tretiu osobu, ako aj tretím osobám udeliť odplatne či bezodplatne sublicenciu v rozsahu udelených súhlasov, s čím Účastník súhlasom s Podmienkami súhlasí. Poskytovateľ je oprávnený právo výkonu majetkových práv ku každému a všetkým Dielam, akýmkoľvek ich zložkám a/alebo častiam postúpiť na tretie osoby alebo tretím osobám udeliť súhlas (licenciu) na ich používanie ktorýmkoľvek spôsobom, s čím Účastník súhlasom s Podmienkami výslovne súhlasí. Účastník súhlasom s Podmienkami súhlasí aj s tým, aby Poskytovateľ udeľoval licencie podľa predchádzajúcej vety tretím osobám aj s právom tretích osôb sublicencie práv ďalším tretím osobám bez obmedzenia. Účastník zároveň súhlasí s tým, aby Poskytovateľ každé a všetky Diela, ich zložky a časti zverejnil, uvádzal na verejnosti pod svojím obchodným menom, príp. ich dokončil, zmenil alebo do nich inak zasiahol. Účastník v súvislosti s Dielami výslovne vylučuje kolektívnu správu práv príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv.
 4. Akýkoľvek a všetky súhlasy/licencie podľa tohto článku Vyhlásenia sa poskytujú bezodplatne. V súvislosti s udelením súhlasov/licencií podľa tohto článku Vyhlásenia nevzniká Účastníkovi akýkoľvek ďalší nárok na akúkoľvek odplatu, náhradu, licenčný poplatok, odmenu, a pod.
 5. Účastník svojim súhlasom s Podmienkami vyhlasuje a potvrdzuje, že v plnom a neobmedzenom rozsahu disponuje/bude disponovať, a/alebo v plnom a neobmedzenom rozsahu vysporiada všetky práva, záväzky a súhlasy, ktoré podľa tohto článku Vyhlásenia poskytuje Poskytovateľovi, a že ich udelením Poskytovateľovi nie sú ani nebudú porušené akékoľvek práva ani oprávnené záujmy akejkoľvek tretej osoby ani ustanovenia právnych predpisov.
 6. Účastník súhlasí, že Poskytovateľ je oprávnený použiť Diela a akékoľvek plnenia Účastníka uskutočnené v súvislosti s poskytovaním služby BEEP, na reklamu a propagáciu Poskytovateľa a jeho podnikateľskej činnosti voči tretím osobám (najmä zákazníkom), a to bez akéhokoľvek vecného, časového a teritoriálneho obmedzenia.
 7. Všetky súhlasy udelené v tomto článku Vyhlásenia sú jednostranne neodvolateľné zo strany Účastníka.
 8. Ustanovenia tohto článku Vyhlásenia zostávajú v platnosti a účinnosti aj po skončení účinnosti Podmienok. Súhlasy a licencie udelené Účastníkom Poskytovateľovi zostávajú bezo zmeny platné a účinné, pričom po skončení účinnosti Podmienok nevznikne Účastníkovi v tejto súvislosti žiadny ďalší nárok na odmenu, odplatu, licenčný poplatok či iné plnenie.

Platnosť a účinnosť Vyhlásenia

 1. Vyhlásenie a v ňom uvedené podmienky sú platné dňom uvedeným v nadpise týchto Podmienok s označením „verzia“ v tvare „rrrr.mm.dd“ a účinnosť dňom jeho podpisu Účastníkom alebo momentom súhlasu vyjadreného prostredníctvom elektronickej komunikácie, informačných technológií.
 2. Aj po ukončení účasti Účastníka na stretnutí členov BEEP z akéhokoľvek dôvodu zostávajú v platnosti a účinnosti tie ustanovenia Podmienok, ktoré majú zostať podľa príslušných ustanovení Podmienok alebo z povahy veci v platnosti a účinnosti.
 3. Ukončenie účasti Účastníka na stretnutí členov BEEP z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na povinnosť Účastníka zaplatiť Poskytovateľovi všetky peňažné a nepeňažné nároky, ktoré vznikli počas platnosti a účinnosti Podmienok alebo účasti Účastníka na stretnutí členov BEEP.

MY komunikujeme ViAC

prijímanie hovorov v zastúpení
 
pridaná hodnota Vášho biznisu
 

ViAC času!

delegujte na nás intenzívne drobné opakované komunikácie

 

ViAC peňazí!

venujte sa tomu čo tvorí pridanú hodnotu Vášho produktu

 

ViAC pridanej hodnoty!

analyzujeme časové rezervy a potenciál Vášho rastu

Prihláška člena komunity BEEP networking

  - prečítal som si Obchodné podmienky a súhlasím

  Loading...